Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom penziónu. Prevádzkoveteľom penziónu je spoločnost PREDNA HORA s.r.o.

 

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ hotela ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa penziónu. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

 

1.3 Individuálne a špeciálne obchodné prípady nie sú súčasťou týchto zverejnených VOP.

 

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

 

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

 

2.2. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ v takomto prípade zabezpečí objednávateľovi ubytovanie v izbách podobnej úrovne v rekreačnom areále Predná Hora. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou má nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa.

 

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. Zdôrazňujeme rezervovanie ubytovania na prístelkách a rezervovanie stravovania a doplnkových služieb pre hostí ubytovaných na prístelkách. Všetky pobytové balíčky aj ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka izieb a apartmánov prevádzkovateľa a v prípade ubytovania na prístelke je nevyhnutné, aby boli doplnkové služby stravovania ako polpenzia (raňajky + večere) riadne doplnené pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany objednávateľa v počte prislúchajúcom počtu nocí pobytu. V opačnom prípade si nemôže objednávateľ tieto služby nárokovať a v prípade čerpania bude ich cena pripočítaná na hotelový účet objednávateľa dodatočne počas pobytu alebo pri odchode z hotela.

 

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

 

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

3.1. Dohodnutá cena, ktorú má platiť zákazník a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia ceny uvedené na recepcii. Zákazník je povinný za prenechanie izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné resp. dohodnuté ceny hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré podnietil zákazník.

 

Služby ponúkané na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu alebo zálohovou faktúrou.

 

Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.

 

3.2. Platobné údaje. Vlastník účtu: PREDNA HORA s.r.o., Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Číslo účtu: IBAN: SK32 0900 0000 0050 7233 0896, SWIFT: GIBASKBX. 

 

3.3. V prípade, že zálohová platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, penzión má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. 

 

3.4. Všetky poplatky za platbu hradí objednávateľ.

 

3.5. Hotel, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke hotela.

 

IV. ODSTÚPENIE, ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY, STORNOVANIE ZÁKAZNÍKOM

 

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdení s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu.

Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie hotela na telefónnom čísle 0910 923 535; 0915 956 173, e-mailom na adresu: ra@prednahora.sk.

 

4.2. Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne alebo telefonicky v nasledujúcich lehotách:

10 dní a menej pred nástupom 100% zo zaplatenej zálohovej platby.

20 - 10 dní 50% zo zaplatenej zálohovej platby.

30 – 20 dní 25% zo zaplatenej zálohovej platby.

 

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

 

V. OSTATNÉ

 

5.1. Zvieratá smú byť prinesené len po predchádzajúcom súhlase hotela a za účtovanie prirážky. Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností na výdaj stravy. Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť.

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

6.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

6.2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.

 

6.3. Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela www.prednahora.sk a v priestoroch penziónu na recepcii.

 

6.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke penziónu.